Polityka cookies

Polityka cookies

Polityka cookies

Polityka prywatności

Gro­ma­dzone w dzien­ni­kach logów dane są wyko­rzy­sty­wane tylko i wyłącz­nie do celów admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Żadne dane iden­ty­fi­ka­cyjne, do żadnych celów, nie są prze­ka­zy­wane do jakiej­kol­wiek trze­ciej strony. Pouf­ność danych może być jedy­nie uchy­lona w celach dowo­do­wych lub na pole­ce­nie odpo­wied­nich orga­nów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgod­nie z przy­jętą prak­tyką więk­szo­ści ser­wi­sów WWW, prze­cho­wu­jemy zapy­ta­nia HTTP kie­ro­wane do naszego ser­wera. Ozna­cza to, że Admi­ni­stra­tor zna publiczne adresy IP, z któ­rych użyt­kow­nicy prze­glą­dają tre­ści infor­ma­cyjne naszego ser­wisu. Prze­glą­dane zasoby iden­ty­fi­ko­wane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadej­ścia zapytania,
  • czas wysła­nia odpowiedzi,
  • nazwę sta­cji klienta,
  • infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­piły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
  • adres URL strony poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­nika (refe­rer link) — w przy­padku gdy przej­ście do Por­talu urzędu nastą­piło przez odnośnik,
  • infor­ma­cje o prze­glą­darce użytkownika.

Dane te nie są koja­rzone z kon­kret­nymi oso­bami prze­glą­da­ją­cymi strony por­talu. Dla zapew­nie­nia jak naj­wyż­szej jako­ści ser­wisu, oka­zjo­nal­nie ana­li­zu­jemy pliki z logami w celu okre­śle­nia, które strony odwie­dzane są naj­czę­ściej, jakie prze­glą­darki stron WWW są sto­so­wane, czy struk­tura strony nie zawiera błę­dów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi prze­cho­wy­wane są przez czas nie­okre­ślony jako mate­riał pomoc­ni­czy słu­żący do admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Infor­ma­cje w nich zawarte nie są ujaw­niane nikomu poza Admi­ni­stra­to­rem sieci. Na pod­sta­wie pli­ków logów mogą być gene­ro­wane sta­ty­styki sta­no­wiące pomoc w admi­ni­stro­wa­niu. Zbior­cze pod­su­mo­wa­nia w postaci takich sta­ty­styk nie zawie­rają żadnych cech iden­ty­fi­ku­ją­cych osoby odwie­dza­jące serwis.

Mechanizm cookies

Mecha­nizm Cookies nie jest wyko­rzy­sty­wany do pozy­ski­wa­nia jakich­kol­wiek infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach ser­wisu ani śledze­nia ich nawi­ga­cji. Mecha­nizm ten sto­su­jemy jedy­nie do zapa­mię­ty­wa­nia — na czas sesji — nastę­pu­ją­cych parametrów:

  • czy oglą­dana strona jest pierw­szą stroną odwie­dzoną w trak­cie sesji,
  • czy loguje się do panelu zarzą­dza­nia wła­snym kon­tem po raz pierwszy,
  • cza­so­wego prze­cho­wy­wa­nia, w trak­cie zalo­go­wa­nia, jego danych aby nie musiał się logo­wać przy każ­dym przej­ściu na inną stronę.